Monitoring

Monitoring 2013

Een industrieterrein als het haven- en industrieterrein Moerdijk legt uiteraard een druk op het milieu. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de grootte van het terrein, maar vooral de soort bedrijven die hier gevestigd zijn, speelt hierin een belangrijke rol. De concentratie van de bedrijvigheid levert echter ook enorm veel duurzaamheidskansen op. Het doel van het monitoringrapport, dat dit jaar al voor de veertiende keer verschijnt, is het geven van inzicht in de milieubelastingen en het informeren over de kansen die er liggen, de kansen die zijn opgepakt en de resultaten daarvan.
De gegevens waarop het monitoringrapport is gebaseerd, worden geleverd door diverse samenwerkende overheden en door de bedrijven die de grootste invloed hebben op de milieu-effecten. Naast een algemeen deel over de ontwikkelingen op het haven- en industrieterrein Moerdijk, wordt in afzonderlijke hoofdstukken ingezoomd op de thema’s energie, lucht, water, afval, geluid, hinder en natuur. Het thema veiligheid valt niet meer onder de scope van monitoring, omdat dit geen milieuthema is.
De meeste kansen voor het haven- en industrieterrein Moerdijk liggen bij energiebesparing en het inzetten van duurzame energiebronnen. Een voorbeeld hiervan de uitwisseling van CO2 of warmte. Ook is in het monitoringrapport aandacht besteed aan de inspanningen die worden gedaan op gebied van natuurbehoud. Enerzijds heeft dit te maken met de twee natuurgebieden Biesbosch en Hollandsch Diep, waardoor intensivering of uitbreiding van bedrijfsactiviteiten niet mag plaatsvinden zonder de invloed op de natuur te toetsen. Anderzijds moeten ook de dieren en planten die in of op de directe omgeving van het terrein leven en groeien, worden beschermd. Hiervoor wordt een Natuurmanagementplan opgesteld, met als doel de bedrijvigheid en de kwaliteit van de natuur op en rondom het terrein in samenhang met elkaar te ontwikkelen.
In het monitoringrapport is uiteraard ook een analyse opgenomen over de meldingen met betrekking tot overlast. Voor de exacte cijfers van 2013 en meer achtergrondinformatie kunt u het gehele monitoringrapport raadplegen.

Lid worden

Ieder bedrijf dat is gevestigd op het haventerrein van Moerdijk kan lid worden van onze bedrijvenkring. Vele bedrijven gingen u al voor. Vind u het belangrijk dat uw stem wordt gehoord ten aanzien van de voor het terrein relevante thema’s, of is het voor u van belang om in contact te komen met andere ondernemers op het haven- en industrieterrein, dan kunt u niet zonder het lidmaatschap.

Word nu lid