Inhoudelijke reactie NMP

Geachte BIM-leden

Graag willen wij u een korte terugblik en update geven van alle stappen die gezet zijn in relatie tot de in 2013 mede door ons afgesloten Green Deal.

Op 16 mei 2013 is de intentieverklaring “Greendeal” overeen gekomen met: Staatsbosbeheer, gemeente Moerdijk, Provincie Noord Brabant, Havenschap Moerdijk en BIM. Via deze intentieverklaring is structuur gegeven aan de ambitie om het Havenschap door te ontwikkelen tot een duurzaam bedrijventerrein. De groei van de bedrijvigheid wordt gekoppeld aan de investeringen in natuur en omgevingskwaliteit.

Op 19 maart 2014 zijn de 30 grote op het terrein gevestigde bedrijven uitgenodigd voor het bijwonen van de startbijeenkomst om te komen tot een Natuur Management Plan (NMP). Hierbij is een plan van aanpak gepresenteerd en is aangegeven dat de werkgroep Natuur ( Duurzame verbindingen Moerdijk DVM), waarin ook de BIM zitting heeft, direct betrokken wordt bij de uitwerking van het NMP. Als vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven hebben afgevaardigden van Shell Nederland Chemie Moerdijk en Afvalstoffen Terminal Moerdijk zitting in deze werkgroep.

Naast netwerk- en relatiebeheer en het organiseren van kennisplatforms is belangenbehartiging voor onze leden een belangrijk onderdeel van ons bestaan. Daarom houden wij vast aan betrokkenheid bij dit proces. Ons motto is daarom: “als je bereid bent om mee te denken en doen, heb je ook recht van spreken”. Voor het BIM bestuur zijn de volgende zes speerpunten geformuleerd:

1. Het vereenvoudigen, versnellen en voorkomen van onnodige procedures.
2. Een goede juridische borging van afspraken die binnen het NMP gemaakt zullen gaan worden.
3. Het bevoegd gezag dient de binnen het industrieterrein verworven ontwikkelruimte toe te wijzen aan het Havenschap door het beheersgebied van het Havenschap Moerdijk aan te wijzen als prioritair gebied binnen de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).
4. Er moet wettelijke duidelijkheid komen over de normen die gaan gelden voor de PAS.
5. Zoveel als mogelijk ruimte inbouwen voor de ondernemers op het industrieterrein met niet gebruikte grond (tijdelijke natuur), waarbij de invulling van deze terreinen bij groei niet/nauwelijks beperkingen zal geven.
6. Eventuele groeiaspiraties van Moerdijk moeten mede hierdoor positief beïnvloed worden.

Op 19 november 2014 zijn er nog twee informatie bijeenkomsten georganiseerd door het Havenschap: Een ochtend voor de stakeholders als provincie, gemeente, BZW, BIM, Staatsbosbeheer, BMF, Rijkswaterstaat. Daarnaast is een middag georganiseerd voor de gevestigde bedrijven en (hun) KAM coördinatoren waarbij een toelichting is gegeven over het concept rapport NMP.

Februari 2015
De verwachting is dat in februari 2015 de afronding van het NMP rapport zal plaatsvinden. Daarna zal een uitvoeringsplan worden opgesteld om genoemde (deel)plannen in het NMP verder uit te werken. Van invloed daarop zal zijn de aanwijzing van het Havenschap in het kader van de Crisis- en Herstelwet en het van kracht worden van het instrumentarium PAS, programmatische aanpak stikstof.

Maart 2015
De BIM heeft de intentie om dit plan mede te ondertekenen gezien de constructieve inhoud van het Convenant Natuur Management Plan.
Tot slot willen wij er op wijzen dat (gelet op speerpunt 4) het ontwerp Programma Aanpak Stikstof (PAS)/Natura 2000 naar de Tweede Kamer is verzonden, terwijl tegelijkertijd de inspraakronde is gestart. Die ronde wordt provinciaal georganiseerd.

Voor de goede orde wijzen wij u er op dat die inspraak in Brabant op dinsdag 3 februari plaatsvindt en in Zeeland op woensdag 4 februari, in beide gevallen is de aanvang 19.30 uur. Locatie Brabant: 1931 Congreshallen Den Bosch, locatie Zeeland: Van der Valk Middelburg. Zie verder de onderstaande informatie en http://pas.natura2000.nl/pages/informatieavonden.aspx
Ter informatie hieronder ook de link naar de Kamerbrief die naar de tweede kamer is gestuurd. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/01/09/kamerbrief-over-voorleggen-programma-aanpak-stikstof-en-terinzagelegging.html

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Namens het BIM bestuur
Fred Muller Portefeuillehouder.

Lid worden

Ieder bedrijf dat is gevestigd op het haventerrein van Moerdijk kan lid worden van onze bedrijvenkring. Vele bedrijven gingen u al voor. Vind u het belangrijk dat uw stem wordt gehoord ten aanzien van de voor het terrein relevante thema’s, of is het voor u van belang om in contact te komen met andere ondernemers op het haven- en industrieterrein, dan kunt u niet zonder het lidmaatschap.

Word nu lid