Energyweb

ENERGYWEB XL MOERDIJK – ACTUELE STAND VAN ZAKEN – APRIL 2014

In 2012 is door 4 partners; gemeente, havenschap, BIM en provincie op basis van een Strategische visie besloten het project van optimale benutting van reststromen te herstarten onder de naam Energyweb XL Moerdijk.
In een omvangrijk projectplan is gewerkt aan het goed in beeld brengen van de haalbaarheid van koppelingen van reststroomuitwisseling, niet alleen tussen bedrijven op het haven- en industrieterrein, maar ook naar de omgeving. Ook de randvoorwaarden en uitgangspunten zijn in beeld gebracht.
De werkzaamheden zijn uitgevoerd door Peter Mertens van Grants Unlimited in samenwerking met het bureau Driven by Values. Het project is verder begeleid door een kernteam met vertegenwoordigers van de 4 partners.

Rapport EnergywebXL – mei 2013
De eindrapportage over mogelijkheden met betrekking tot restwarmtebenutting op en rond Moerdijk is opgeleverd op 1 mei 2013. Enkele belangrijke conclusies van het project zijn volgens het rapport: (zie ook de managementsamenvatting in de bijlage)

  • Met het gebruik van reststromen op en rond Moerdijk kan een aanzienlijke energiebesparing (30.000.000 m3 aardgas) en CO2-reductie (57 kton) worden gerealiseerd.
  • Er zijn drie perspectiefvolle clusters gedefinieerd met een financieel positief resultaat. (Middenweg, Spiepolder en LPM)
  • Voor het realiseren en exploiteren van deze clusters is echter een aparte organisatie nodig met naar verwachting in de beginfase zeker nog betrokkenheid van (semi)overheid.

De betrokken partners hebben inmiddels allen ingestemd met de conclusies. Ook de Stuurgroep Duurzame Verbindingen Moerdijk heeft in haar bijeenkomst van december 2013 met belangstelling kennis genomen van de potenties en de inzet van de partners.

Vervolg ontwikkeling organisatie
De betrokken partners willen verder gaan met het realiseren van de in de rapportage genoemde 3 perspectiefvolle clusters. Hiervoor is een aparte organisatie nodig. In de op te richten uitvoeringsorganisatie kunnen door het Havenschap ook de 2 bestaande clusters (Appelweg en Westelijke Randweg) ondergebracht worden.
In december 2013 is een gezamenlijk onderzoek gestart naar organisatiemodel en een marktoriëntatie bij relevante bedrijven. Het plan van aanpak voorziet in een gefaseerde ontwikkeling. De eerste fase moet de resultaten van de marktoriëntatie opleveren, met een globaal beeld van een mogelijk organisatiemodel, en een set van kaders.
Op basis van deze resultaten zullen de betrokken partners moeten besluiten of de inzet bij marktpartijen voldoende perspectief biedt om tot succesvolle aanbesteding te kunnen komen. Rond de zomer zal een gezamenlijk besluit genomen worden.
In geval van een positieve beslissing kan dan de aanbesteding voorbereid worden, gevolgd door een definitief ‘go – no go’ door de partners in het najaar.

Cluster stoomnet Middenweg
Het stoomnet Middenweg kan echter niet op de nieuw op te richten organisatie wachten omdat één van de betrokken bedrijven in de 2e helft van 2014 stoom nodig heeft. Door een private partij wordt via een tijdelijke organisatie een stoomketel bij dit bedrijf geplaatst die later als backup in het stoomnet kan functioneren, en wordt gewerkt aan de realisatie van het stoomnet.
Inzet blijft dat de nieuw op te richten entiteit in later stadium ook dit stoomnet kan overnemen.

Contact
In deze fase van organisatieontwikkeling is afgesproken dat de provincie de regie voert. De uitvoering wordt begeleid door het bestaande kernteam Energyweb waarin de 4 partners deelnemen. Als u geïnteresseerd bent in de ontwikkelingen mbt het gebruik van reststromen op en rond het haven- en industrieterrein Moerdijk, en/of meer informatie wilt over het project, dan kunt u contact opnemen met de volgende personen:
BIM – Geert Wijers
Havenschap Moerdijk – Jacco Rentrop
Gemeente Moerdijk – Alex Cranen
Provincie Noord-Brabant – Chris Venderbos

Lid worden

Ieder bedrijf dat is gevestigd op het haventerrein van Moerdijk kan lid worden van onze bedrijvenkring. Vele bedrijven gingen u al voor. Vind u het belangrijk dat uw stem wordt gehoord ten aanzien van de voor het terrein relevante thema’s, of is het voor u van belang om in contact te komen met andere ondernemers op het haven- en industrieterrein, dan kunt u niet zonder het lidmaatschap.

Word nu lid